Místní akční plán vzdělávání I

Projekt Místní akční plán vzdělávání (dále jen MAP) je založen na vybudování  funkčního partnerství  aktérů rozvíjející předškolní a školní vzdělávání a na vybudování udržitelného systému komunikace pro zvýšení kvality vzdělávání ve vymezeném regionu. MAP je součástí tzv. akce KLIMA primárně zaměřené na rozvoj kvalitního a inkluzívního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání povede k řešení místně specifických problémů a potřeb.

 • Fyzická realizace projektu: 1. 2. 2016 - 31. 12. 2017

Cíle MAP I.

Projekt MAP řeší absenci dlouhodobého systémového přístupu k rozvoji vzdělávání na úrovni škol ve vymezeném území pro realizaci MAP v ORP Hořice, která by byla podporována jednotnou koncepcí metodické podpory v souladu se systémovými opatřeními na úrovních vyšších. A to tak, aby ve výsledku z dlouhodobého hlediska vedla ke komplexním pozitivním změnám ve vzdělávání. V regionu působí mateřských a základních 24 škol a další instituce. Školám často chybí vize rozvoje odrážející potřeby, které by vyplývaly ze společného dialogu, koordinované spolupráce a vzájemné podpory mezi jednotlivými aktéry v území. Kompetence učitelů a ředitelů není v tomto směru rozvíjena ani motivována systémem financování a nevhodným zacílením na konkurenci vzdělávacích institucí. Motivace pedagogů k zajištění kvality všech škol není ani známou ani sdílenou hodnotou. V důsledku toho nefunguje trvalá a otevřená zpětná vazba ke zřizovatelům a uživatelům.

Jen málo jsou zapojovány další zájmové skupiny ovlivňující oblast vzdělávání, nevyužívá se plně potenciál regionu a ekonomika spolupracujícího partnerství, kde se mohou investice, znalosti, změny a zkušenosti sdílet v udržitelném systému. Rodiče, nestátní organizace a sociální služby nejsou aktivně zapojovány do spolupráce se školou a neformálními vzdělávacími organizacemi. V území projektu MAP nebylo doposud budováno partnerství, které by definovalo největší problémy v území a zároveň model, jak tyto problémy na úrovni škol formou návazných projektů řešit pro zlepšení celého místního vzdělávacího systému. Projekt MAP řeší tyto jmenované problémy koncepčně s apelem na jejich udržitelnost a maximální provázanost s úrovní systémovou, s primárním cílem rozvíjet motivující strukturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy.

Pracovní skupiny MAP

V průběhu řešení témat MAP se v projektu scházejí Pracovní skupiny. V první fázi projektu se scházely dle témat sestavených na základě prvního setkání a tvorby myšlenkových map problémů vzdělávání v regionu. Následně se setkávaly skupiny rozdělené dle předškolsního, základního a neformálního vzdělávání odděleně. Následně se nad problémy setkávají PS společně a začaly vznikat minitýmy na specifická témata. Setkání pracovních skupin navrhují týmu MAP a Řídicímu výboru MAP opatření a akce směřující k posunu a zlepšení daných problémů a navrhují aktivity pro Akční plán MAP.

Uskutečněná setkání Pracovních skupin

 • Společné setkání k identifikaci témat pro další práci v tematických skupinách 18. května 2016. Zde najdete zápis z jednání.
 • Setkání tematické skupiny 2. června 2106. Zde najdete pozvánku a zde zápis z jednání.
 • Setkání tematické skupiny 7. června 2106. Zde najdete pozvánku a zde zápis z jednání.
 • Setkání tematické skupiny 9. června 2106. Zde najdete pozvánku a zde zápis z jednání.
 • Setkání tematické skupiny 14. června 2106. Zde najdete pozvánku a zde zápis z jednání.
 • Společné setkání pracovních skupin 15. září 2016. Zde najdete pozvánku a zde zápis z jednání.
 • Společné setkání pracovních skupin 12. října 2016. Zde najdete pozvánku a zde zápis z jednání.
 • Společné setkání pracovních skupin 9. listopadu 2016. Zde najdete pozvánku a zde zápis z jednání.
 • Společné setkání pracovních skupin 29. listopadu 2016. Zde najdete pozvánku a zde zápis z jednání.
 • Společné setkání pracovních skupin 14. prosince 2016. Zde najdete pozvánku a zde zápis z jednání.
 • Společné setkání pracovních skupin 18. ledna 2017. Zde najdete pozvánku a zde zápis z jednání. 
 • Společné setkání pracovních skupin 8. února 2017. Zde najdete pozvánku a zde záznam z vytyčení okruhů pro kulatý stůl.
 • Společné setkání pracovních skupin 3. května 2017.

Soubory ke stažení

Minitýmy

V rámci rozjezdu konkrétních řešení a rozpohybování hledání cest ke změně kvality vzdělávání se v rámci pracovních skupin ujímají konkrétních aktivit tzv. minitýmy. Řeší jednotivé konkrétní oblasti a s podporou týmu se snaží o nalezení řešení, komunikaci s veřejností a dotčenými školami, snaží se najlézt formát, kterým téma otevřít větší komunikaci. Posutpně začínají pracovat týmy na témata:

 • Zdravá strava ve školách
 • Posílení mentoringu a supervize ve školách
 • Kulaté stoly vedení škol
 • Posílení respektu ve vzdělávání
 • Volnočasové aktivity ORP Hořice
 • Sdílení zkušeností a projektů pedagogů
 • Zavádění metody výuky cizích jazyků CLIL do výuky na ZŠ
 • Čtenářská pregramotnost
 • Regionální učebnice

Výstupy z projektu MAP

V průběhu realizace projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice vznikaly nejrůznější výstupy, které jsou pro využití veřejností publikovány. Návštěvníci stránek MAS Podchlumí z. s. mají možnost si jednotlivé výstupy prohlédnout, pročíst nebo stáhnout. 

 • Seznámení se zaváděním prvků metody CLIL do výuky (pracovní listy CLILweb1-3)
 • Informace o projektu Zdravá školní jídelna a vyhodnocení dotazníku o školním stravování ORP Hořice
 • Manuál pro výchovné poradce 
 • Informace o Kurzu Respektovat a být respektován

Soubory ke stažení

Dokumenty MAP

Dotazník jídelny 

Dotazník v rámci snahy o zkvalitnění stravy dětí a žáků ve školních jídelnách na Hořicku. Dotazník již skončil 15. května 2017. Cílem dotazníku bylo zjistit názor veřejnosti na stravování ve školních jídelnách na Hořicku. Dotazníkové šetření bylo realizováno v rámci Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Hořice, realizovaného Místní akční skupinou Podchlumí. V rámci aktivit Místního akčního plánu se snažíme o zkvalitnění stravy našich dětí. Dotazník byl určen především pro rodiče dětí, kteří se stravují ve školních jídelnách na Hořicku, ale vítány jsou i názory široké veřejnosti. Vyplněním dotazníku nám můžete pomoci v prosazování zdravé a chutné stravy pro děti ze základních a mateřských škol.

Vyhodnocení dotazníku: Stravovani_151135476916.766.pdf

Kulaté stoly MAP

Nad tématy, která vyšla jako regionálně důležitá, jsme uspořádali Kulaté stoly s účastí všech zájmových skupin.

 • Kulatý stůl ředitelů, zástupců a zřizovatelů v ORP 6. dubna 2017. Zde najdete pozvánku a zde zápis z jednání.
 • Kulatý stůl na téma inkluze ve vzdělávání 16. března 2017. Zde najdete pozvánku a zde zápis z jednání.
 • Kulatý stůl ředitelů, zástupců a zřizovatelů v ORP 14. února 2017. Zde najdete pozvánku a zde zápis z jednání.

Sdílení zkušeností ve vzdělávání

Osvědčené tipy učitelů 1. stupně – výlety, programy do škol, školení
V rámci Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Hořice byly vytvořeny dokumenty, které slouží ke sdílení zkušeností ze školení, výletů a programů pro první stupeň základní školy. Umožňují učitelům podělit se s ostatními o příjemné zážitky a zkušenosti a naopak načerpat inspiraci od ostatních. V rámci minitýmu ke sdílení zkušeností pedagogů vznikly otevřené přehledy kam můžete jak nahlížet, tak doplnit své. Jsou zaměřeny na různá témata a členěny uvnitř.

Akční plán 

Nejkonkrétnějším strukturovaným dokumentem MAP je akční plán, který popisuje jakými opatřeními a aktivitami lze dosáhnout cílů Strategie MAP. Akční plán umožňuje navrhovat vhodné aktivity a sledovat vývoje potřeb těchto aktivit v regionu (bez nároku na ukládání povinností) a vztahovat je k dosahování indikátorů k plnění cílů. Pro konkrétní postup jsou pak více rozpracovány aktivity v přibližně ročním horizontu v Ročním akčním plánu (RAP). 

 • RAP MAP schváleno 13.9.2017 [PDF, 20908 kB]
  RAP vzdělávání pro ORP Hořice, na období školního roku 2017-2018, byl schválen Řídícím výborem na jednání 13. 9. 2017.  
     
 • MAP 23 Hořice [PDF, 10688 kB]
  Souhrnný dokument projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice do roku 2023 byl schválen na jednání Řídícího výboru dne 28. 11. 2017 a potvrzen zřizovateli škol ORP Hořice.

Evaluace projektu a procesu MAP

Součástí činnosti projektu byl i proces sebehodnocení zaznamenaný v "Průběžné a Závěrečné sebehodnotící zprávě příjemců MAP". Průběžná evaluační zpráva je zveřejněna zde. Závěrečná evaluační zpráva je zveřejněna zde: Evaluace.Zaver [PDF, 6017 kB]