Strategický plán Společná zemědělská politika (SP SZP)

V období 2014-20 jste operační program mohli znát pod názvem Program rozvoje venkova (PRV).

V novém programovacím období 2021+ bude používán termín Společná zemědělská politika (SZP). Naší MAS byla pro toto programové období přidělena alokace ve výši 17.770.000 Kč, jejíž rozdělení bylo Radou MAS schváleno takto:

Akceptace programového rámce SP SZP

Schválený programový rámec 

Pravidla pro žadatele jsou zveřejněna zde.

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

 • FICHE 4 - Podnikání malých a středních podniků
  Zahrnuje podniká malých a středních podniků a zahrnuje výdaje, které se týkají zemědělského, lesnického i nezemědělského podnikání, včetně zpracování produktů a jejich uvádění na trh, a je určena zejména na investice do staveb, strojů, technologií a vybavení pro založení a rozvoj podnikatelských činností. 

  Podpora v rámci této Fiche může zahrnovat tyto aktivity: 
  - Zemědělské podnikání
  - Zpracování a uvádění na trh produktů
  - Lesnické podnikání
  - Nezemědělské podnikání 

  Výše dotace: 50 %. 
 • FICHE 5 - Základní služby a obnova obcí Podporovány budou výdaje na vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné infrastruktury na venkově. 

  Podpora v rámci této Fiche může zahrnovat tyto aktivity: 
  - Kulturní, spolková a společ. zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven.
  - Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí).
  - Drobné památky místního významu.
  - Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory). 

  Výše dotace: 70 %. 
Přílohy ke stažení:
- Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace