Výsledky výzvy MALÝ LEADER na podporu akcí konaných na území MAS Podchlumí v roce 2023

S radostí oznamujeme, že v letošním roce 2023 jsme podpořili částkou celkem 110 000 Kč 23 akcí konaných ve 14 obcích regionu MAS Podchlumí. Ceníme si času i energie, které dávají organizátoři do přípravy a realizace všech setkání, která podporují pospolitost komunitního života v obcích a některé i v širším území našeho regionu nebo přinášejí různorodé informace či možnost sportovního i dalšího vyžití pro své obyvatele. 

Fotogalerie1.jpg

Fotogalerie2.jpg

Fotogalerie3.jpg

Fotogalerie4.png

Seznam a termíny podpořených akcí naleznete níže.SKM_C257i23041209060.jpg

MAS Podchlumí, z.s. vyhlašuje výzvu
„Malý LEADER MAS Podchlumí pro rok 2023“ - VÝZVA JE UZAVŘENA

Cílem je propagace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále také jako „SCLLD“) v území MAS Podchlumí, z. s. prostřednictvím společenských, kulturních, sportovních, vzdělávacích a volnočasových akcí pro širokou veřejnost, tak aby byl splněn cíl SCLLD, kterým je rozvoj občanské společnosti a zlepšení kvality života obyvatel v území.
Pořádáte na území MAS Podchlumí akci pro veřejnost? Chcete na její realizaci akci získat podporu ve výši až 5.000 Kč. Tak se na nás neváhejte obrátit a své žádosti před podáním s námi nejprve konzultujte.

Kontaktní osoba pro podání žádosti: Dana Janková
E-mail: jankova@podchlumi.cz
Tel. č.: 601 502 741

Informace pro žadatele/příjemce:
• Vymezení regionu podpory: Území MAS Podchlumí, z. s.
• Celková částka pro rok 2023: 100 000 Kč (výzva je hrazena v rámci projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Podchlumí, reg. číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001743)
• Max. výše podpory na 1 žádost: 5 000 Kč /vzdělávací akce v rozsahu 1-2 h max. 2 500 Kč/
• Výše dotace: 100 %

Každý žadatel může do vyhlášené výzvy podat maximálně jednu žádost.
Podpořeny budou akce konané v období 01. 04. 2023 – 31. 10. 2023.

• Začátek příjmu žádostí: středa 01. 03. 2023 (od 8:00 hodin)
• Uzávěrka pro příjem žádostí: pátek 31. 03. 2023 (do 12:00 hodin), případně do vyčerpání alokace
• Rozhodnutí MAS Podchlumí, z. s.: do 30 dnů od uzávěrky pro příjem žádosti

Způsob podání žádosti:
- písemně v 1 originále na poštovní adresu kanceláře MAS:
MAS Podchlumí, z. s., Holovousy 39, 508 01 Hořice
Při doručení poštou rozhoduje datum poštovního razítka.
E-mailem na adresu mas@podchlumi.cz (originál žádosti i čestného prohlášení bude naskenován)
- osobně do kanceláře MAS (Holovousy 39, 508 01 Hořice, 1. patro).

Příklady podporovaných aktivit:
• rozvoj volnočasových aktivit pro širokou veřejnost (sport, kultura, vzdělávání, ekologie apod.) - pro různé věkové a zájmové skupiny;
• pořádání komunitních setkání (kulturních, uměleckých, sportovních, popularizačních, vzdělávacích, osvětových);
• aktivity za účelem ochrany přírody, vodních zdrojů, šetrného zacházení s přírodními zdroji, prevence znečištění přírody, péče o krajinu a přírodní bohatství;
• ochrana místního kulturního dědictví a tradic, obnova a rozvoj tradic, oživení zapomenutých míst a míst pamětí;
• aktivity na podporu cyklistiky a pěší chůze/turistiky.

Dokumenty ke stažení:
Výzva Malý LEADER MAS Podchlumí 

Příloha č. 1 Kritéria pro výběr žádostí

Příloha č. 2 Žádost o podporu – formulář

Příloha č. 3 Čestné prohlášení - povinná příloha

Příloha č. 4 Smlouva o propagaci

Příloha č. 5 Závěrečná zpráva o průběhu akce

Příloha č. 6 logopruh (MAS Podchlumí, EU, MMR) ke stažení