Vzdělávání a školství

MAP - Místní akční plán vzdělávání

Jedná se o název projektu, který se primárně zaměřuje na vzdělávání. Jde o projekt tzv. měkký, nikoliv investiční, ale zaměřený na „nehmatatelné“ vztahy a spolupráci zejména mezi školami a všemi aktéry, kteří mají ke vzdělávání blízko. Na našem území se jedná o školy základní, mateřské i umělecké, organizace neformálního a zájmového vzdělávání, zřizovatele škol, děti, žáky i rodiče a širokou veřejnost. Současnému dvouletému projektu - MAP pro ORP Hořice IV, reg. č.: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008285, který začal svou realizaci v prosinci 2023, předcházely 3 projekty: MAP III probíhal 11/2022 - 11/2023, čtyřletý projekt MAP II (11/2018 -10/2022) a projekt analyzující území v jeho potřebách a zájmech -  MAP I (2/2016 - 12/2017). 


Realizátor MAP

Realizátorem projektů MAP je Místní Akční Skupina (MAS) Podchlumí, z.s. se sídlem v Holovousích. Projekt MAP pro ORP Hořice IV je financován z OP JAK (Operační program Jan Amos Komenský), projekty MAP I - III byly financován z OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) – finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Jsme realizátory projektu, který chce systematickou podporou spolupráce aktérů v území napomáhat jejich vzájemnému propojování, a sdílení. Chceme hledat cesty k podpoře pedagogů i nepedagogických pracovníků v dalším profesním rozvoji tak, aby jejich následné působení na děti a žáky bylo ještě více efektivní. Zaměříme se na výměnu zkušeností z oblasti rozvoje potenciálu jednotlivých dětí a žáků ve školách a na wellbeing, díky němuž posílíme kvalitní prostředí zajišťující adekvátní podmínky pro vzdělávání a zdravý vývoj jedince.

Více informací o projektu a jeho aktivitách naleznete na webu MAP Hořice.