Vzdělávání a školství

MAP - Místní akční plán vzdělávání

Jedná se o název projektu, který se primárně zaměřuje na vzdělávání. Jde o projekt tzv. měkký, nikoliv investiční, ale zaměřený na „nehmatatelné“ vztahy a spolupráci zejména mezi školami a všemi aktéry, kteří mají ke vzdělávání blízko. Na našem území se jedná o školy základní, mateřské i umělecké, organizace neformálního a zájmového vzdělávání, zřizovatele škol, děti, žáky i rodiče a širokou veřejnost. Současnému projektu - MAP pro ORP Hořice III, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023091, který začal svou realizaci v listopadu 2022 předcházel čtyřletý projekt MAP II (11/2018 -10/2022) a projekt analyzující území v jeho potřebách a zájmech -  MAP I (2/2016 - 12/2017). 

Cíle MAP

Projekt Místní akční plán (MAP) vzdělávání pro ORP Hořice II byl zaměřen na aktivní práci v pracovních skupinách, jejichž členy byli nadšení učitelé a odborníci na témata jako je čtenářská a matematická gramotnost nebo rovné příležitosti ke vzdělávání. Tyto skupiny pokračují i v projektu MAP III.

Obsahem práce pracovní skupiny pro čtenářskou a matematickou gramotnost je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji předmětné gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí je plánování takových aktivit, do kterých je možné začlenit i oblast digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání.

Pracovní skupina rovných příležitostí vede odborné diskuse o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému uvnitř škol. Zároveň bude pracovat na možných řešení přechodů ve vzdělávání (např. MŠ/ZŠ, ZŠ/SŠ (popř. víceletá gymnázia).

Jsme realizátory projektu, který chce systematickou podporou spolupráce aktérů v území napomáhat jejich vzájemnému propojování. Chceme hledat cesty k podpoře pedagogů i nepedagogických pracovníků v dalším profesním rozvoji tak, aby jejich následné působení na děti a žáky bylo ještě více efektivní. Zaměříme se na výměnu zkušeností z oblasti rozvoje potenciálu jednotlivých dětí a žáků ve školách.

Realizátor MAP

Realizátorem projektů MAP  je Místní Akční Skupina (MAS) Podchlumí, z.s. se sídlem v Holovousích. Projekt je financován z OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) – finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Více informací o projektu a jeho aktivitách naleznete na webu MAP Hořice.