Operační program životní prostředí 2021-2027 (OP ŽP)

Programový rámec pro OPŽP nebyl podán z důvodu nedostatečné absorpční kapacity v území MAS.

CLLD bude v rámci OPŽP 2021–2027 využíván pouze v 2.A.1.1 Specifický cíl 1.1 Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů. Komplexní podpora revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů.

Podporované projekty: 

  • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy. 
  • Systémy využívající odpadní teplo. 
  • Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. 
  • Rekonstrukce otopné soustavy. 
  • Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejího provozu např.: (a) zavedení energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie; (b) rekonstrukce předávacích stanic tepla. o rekonstrukce teplovodních rozvodů v rámci areálových škol, nemocnic apod. s jednou centrální kotelnou. 

Opatření je možné kombinovat s aktivitami v 1.1.3, 1.1.4 a 1.2.1 do jednoho komplexního projektu. Jako součást komplexního projektu může být způsobilým výdajem i dobíjecí stanice pro vozidla na elektropohon.

Budou vybrány 2 vzorové projekty v celém Královéhradeckém kraji, které budou podávat komplexní pohled na každou oblast zlepšení pro maximální technicky správný potenciál budovy. Tato veřejná budova bude veřejně přístupná (po dohodě) pro ukázku dobré praxe.

Komplexní projekt zahrnuje tyto oblasti zlepšení: úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů 30 % a více, instalace obnovitelného zdroje tepla či elektřiny, zlepšení kvality vnitřního prostředí ve veřejné budově, zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu

Podklady nutné k posouzení projektových záměrů: průkaz energetické náročnosti budovy před/po realizaci, projektová stude dle vzoru

Pokud máte zájem o předložení takového vzorového projektu, předložte nám svůj záměr co nejdříve, nejpozději do 15.8.2023. 

V září 2023 budou projekty vybírány k podpoře. Vaše záměry můžete ale předkládat také do individuálních výzev OPŽP.