Zachování a obnova historických hodnot I.

Ministerstvo obrany ČR vyhlašuje program 107290 - Zachování a obnova historických hodnot I, který je určen na účelové udržování válečných hrobů a pietních míst v důstojném stavu či na jejich výstavbu a zachování památky vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu. 

Žádosti se podávají a zpracovávají prostřednictvím webové aplikace informačního systému RISPF (dále jen „RISPF“), na stránkách http://isprofin.mfcr.cz/rispf. Metodická pomůcka, která obsahuje podrobný návod, jak provést registraci a přihlášení do webové aplikace RISPF a jak správně vyplnit online formulář žádosti, je zveřejněna na internetových stránkách ministerstva obrany.

Termín k elektronickému podání žádostí je stanoven od 16. 10. 2023 do 31. 1. 2024. Žádosti podané v tomto termínu budou zahrnuty do rozhodování o poskytnutí dotací na následující kalendářní rok. Následně musí být písemná žádost podepsaná osobou oprávněnou jednat za žadatele (v případě právnické osoby) či žadatelem – fyzickou osobou, a společně s přílohami odeslána ministerstvu do 5 kalendářních dnů od podání elektronické žádosti prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (datová schránka – hjyaavk), prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Sekce správy a řízení organizací MO, odbor dotací a řízení organizací, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany; (rozhodující je datum razítka podání) nebo osobně na výše uvedenou adresu.

Obsah žádosti a seznam požadovaných příloh jsou uvedeny na internetových stránkách ministerstva obrany.

Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena pro období od 1. 1. 2024 do 30. 11. 2024.