Pro zájemce o značku

Základní informace 


Výrobky a produkty pocházející z oblasti turistického regionu Podkrkonoší (viz mapka) se mohou ucházet o značku „Podkrkonoší – regionální produkt®”. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Podkrkonoší, ale také jeho kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí. To vše ocení jak turisté, kteří si chtějí pořídit pravý a kvalitní suvenýr z Podkrkonoší, tak místní obyvatelé, kteří chtějí nákupem podpořit „svého” místního výrobce. Místním živnostníkům, zemědělcům, malým a středním firmám proto značka přináší především: 

 • konkurenční výhodu a zvýšení odbytu, ale také
 • propagaci a reklamu pro jejich produkty a
 • sounáležitost s regionem a vzájemnou spolupráci.

Propagace značky a značených výrobků probíhá jednak formou reklamních tiskovin (katalog výrobků, plakáty, letáky apod.) a prostřednictvím médií (facebook, webové stránky včetně e-shopu, rádia, televize), jednak na společných akcích a prezentacích výrobců na jarmarcích či festivalech regionálních produktů. A protože je značení výrobků v jistém smyslu turistickým produktem, mohou se výrobci účastnit také různých veletrhů cestovního ruchu, jako např. Regiontour v Brně nebo mezinárodní Holiday World v Praze.

Jak získat značku

Značku uděluje Místní akční skupina Podchlumí, z. s. třem typům výrobků a produktů:

 • Potraviny a zemědělské produkty - např. mléko, sýry, maso, ryby, pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), med apod.
 • Řemeslné výrobky a umělecká díla - např. výrobky ze dřeva, skla nebo papíru, slaměné ozdoby, krajky, šperky, keramika, nábytek, upomínkové předměty, pohlednice apod.
 • Přírodní produkty – např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické účely, kompost, minerální voda apod.

Jestliže na území Podkrkonoší vyrábíte takové výrobky, přesvědčte se, zda splňujete certifikační kritéria. Pokud ano, stačí Vám pouze vyplnit žádost o značku (viz formulář žádosti) a zaslat na adresu:
MAS Podchlumí, z. s., Holovousy 39, 508 01 Hořice

K žádosti je nutné přiložit také vzorek výrobku. Pokud jej nemůžete nebo nechcete zaslat spolu s žádostí, kontaktujte regionálního koordinátora (tel.: 739 727 827, e-mail: novotna@podchlumi.cz), se kterým se můžete domluvit na jiném způsobu předání. Vaše žádost bude posouzena Certifikační komisí. Certifikační komise zpravidla projednává pouze žádosti doručené nejpozději 14 dnů před jejím zasedáním. Termíny zasedání jsou zveřejňovány cca 1 měsíc předem na těchto stránkách v sekci Aktuality. Po schválení Vaší žádosti certifikační komisí Vám bude udělen certifikát, který Vás opravňuje k užívání značky, a to na dobu 2 let (poté musíte žádost podat znovu). Při vydání certifikátu s Vámi sdružení uzavře smlouvu o užívání značky.

POPLATKY

S přijímáním žádostí, vydáním certifikátu a užíváním značky jsou spojeny následující poplatky:

 • Registrační poplatek:
  1.000,- Kč: je určen k pokrytí nákladů spojených s vyřizováním a posuzováním žádosti a udělením značky. Hradí se při předání certifikátu a podpisu smlouvy a je příjmem MAS Podchlumí.
 • Poplatek za užívání značky:
  500,- Kč ročně pro drobné živnostníky (OSVČ) bez zaměstnanců, 1000,- Kč pro firmy s méně než 10 zaměstnanci a neziskové organizace a 2.000,- Kč ročně pro firmy s 10 a více zaměstnanci. Z poplatku je hrazena propagace, marketing a prezentace značky a je příjmem MAS Podchlumí, z.s.

078.jpg

Certifikační kritéria

Aby mohl výrobek získat značku PODKRKONOŠÍ regionální produkt®, musí on i jeho výrobce splňovat níže uvedená kritéria. Jejich splnění lze zčásti doložit určitými dokumenty, zčásti závisí na posouzení Certifikační komise. Certifikační komise si vyhrazuje právo zamítnout udělení značky výrobku, který je v rozporu s cílem značky, se stanovami sdružení (ke stažení zde), odporuje morálním a etickým zásadám, obecnému estetickému cítění nebo by mohl jinak poškodit dobré jméno značky.

Kritéria pro výrobce

 1. Místní subjekt
  a) Živnostník, firma, organizace s provozovnou v Podkrkonoší (Tur. oblast Podzvičinsko, viz přiložená mapa).
  Způsob ověření: předložení kopie živnostenského listu, výpisu z rejstříku firem, registrace organizace. Nemá-li subjekt provozovnu, určující je adresa v živnostenském listu.
  b) Zemědělec hospodařící na území Podkrkonoší (Tur. oblast Podzvičinsko, viz přiložená mapa).
  Způsob ověření: předložení kopie výpisu z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvy nebo výpis z ústřední evidence Svazu chovatelů ČR.
  c) Včelař, jehož včelstva jsou umístěna v Podkrkonoší (Tur. oblast Podzvičinsko, viz přiložená mapa).
  Způsob ověření: předložení potvrzení o umístění včelstev.
 2. Kvalifikace pro příslušnou výrobu 
  Výrobci musí mít platný živnostenský list pro danou výrobu, zemědělci musí mít živnostenský list nebo být vedeni v evidenci místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, včelaři, kteří vlastní do 40 včelstev musí mít průkaz člena Českého svazu včelařů.
  Způsob ověření: předložení kopie těchto dokumentů.
 3. Bezdlužnost 
  Žadatel o značku deklaruje, že na jeho firmu není vyhlášen konkurz, nemá nedoplatky na daních ani sociálním a zdravotním pojištění a není proti němu vedeno řízení ze strany České obchodní inspekce.
  Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele.
 4. Zaručení standardní kvality výroby  
  Žadatel o značku zaručuje, že plní zákonné předpisy a normy pro daný provoz (hygienické a technické normy, bezpečnost práce apod.).
  Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele.
 5. Proces výroby nepoškozuje přírodu  
  Žadatel při své podnikatelské činnosti nepoškozuje životní prostředí ani jeho složky nad míru stanovenou platnými právními předpisy a podle svých technických a finančních možností dodržuje (nebo bude v budoucnu dodržovat) zásady šetrnosti vůči životnímu prostředí:
  • šetrné nakládání s vodou – úsporné chování, zařízení na úsporu vody, oddělené užívání užitkové a pitné vody (kde je to technicky možné), použití šetrných (biologicky odbouratelných) čisticích prostředků, náležité zneškodňování odpadních vod
  • šetrné nakládání s energií – úsporné chování, využití energeticky efektivních spotřebičů (třídy A nebo B), úsporných žárovek, efektivní vytápění (regulace topení, nižší teplota v neobývaných prostorách), zateplení budov, snaha využívat obnovitelné nebo alternativní zdroje energie (kde je to technicky možné)
  • odpady – minimalizace odpadů a obalů, důsledné třídění odpadů (zejména papír, plasty, sklo a nebezpečný odpad, případně kompost)
  • materiál, suroviny – preference znovuvyužitelných, recyklovatelných a recyklovaných materiálů (i pro obaly), užívání místních surovin, minimalizace nakládání s nebezpečnými látkami (toxické, hořlavé, rakovinotvorné apod.) a jejich řádné zneškodňování
  • zemědělci – minimalizace chemických přípravků (hnojiv, pesticidů apod.), etické zacházení se zvířaty
 6. Proti žadateli není vedeno řízení ze strany České inspekce životního prostředí.
  Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele; Certifikační komise posoudí plnění zásad šetrnosti, v pochybnostech možné vyjádření orgánu ochrany přírody.

Kritéria pro výrobek:

 1. Spotřební zboží nebo zemědělské a přírodní produkty nebo umělecká díla vyrobené v Podkrkonoší  
  Žadatel předloží vzorek výrobku k posouzení komisi, kde to není možné nebo vhodné, předloží fotografii, popis apod. V případě, že určité fáze výroby výrobku probíhají mimo region Podkrkonoší, posoudí Certifikační komise individuálně podle popisu způsobu výroby, zda lze výrobek považovat za vyrobený v regionu. Tj. zda lze fázi výroby, která probíhá v regionu, považovat za hlavní vzhledem k charakteru výrobku.
  Způsob ověření: posouzení Certifikační komise podle vzorku výrobku.
 2. Zaručení standardní kvality  
  Žadatel o značku zaručuje, že výrobek splňuje všechny předpisy a normy, které jsou pro něj stanoveny.
  Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele, posouzení kvality Certifikační komisí.
 3. Šetrnost k přírodě  
  Výrobek ani jeho obal nepoškozují životní prostředí, jeho složky ani zdraví lidí nad míru stanovenou platnými právními předpisy, a to v žádné fázi svého životního cyklu (výroba, používání, likvidace), a podle technických a ekonomických možností splňují (nebo budou v budoucnu splňovat) zásady šetrnosti vůči životnímu prostředí:
  • materiál – přednostně z recyklovaných, recyklovatelných nebo znovupoužitelných materiálů, biologicky odbouratelných, přednostně z místních surovin, minimalizace nebezpečných látek
  • obal – co nejúspornější, pokud možno vratný nebo recyklovatelný
  • charakter výrobku – výrobek není svým charakterem nešetrný vůči životnímu prostředí nebo lidskému zdraví, výrobek není určen na jedno použití (ve smyslu alternativy k obdobným výrobkům s dlouhodobým využitím)
  Způsob ověření: čestné prohlášení žadatele; Certifikační komise posoudí plnění zásad šetrnosti, v pochybnostech možné vyjádření orgánu ochrany přírody.
 4. Jedinečnost spojená s regionem  
  Výrobek musí být jedinečný ve svém vztahu k Podkrkonoší. Toto kritérium lze splnit dosažením nejméně 10 bodů v celkovém součtu bodů získaných v následujících pěti sub-kritériích:
  a) Tradiční výrobek z Podkrkonoší
  Výrobek, výrobní technologie nebo firma existuje v regionu:
  5 let nebo méně = 0 bodů
  6 - 10 let = 1 bod
  11 - 20 let = 2 body
  21 - 50 let = 3 body
  51 - 100 let = 4 body
  déle než 100 let = 5 bodů
  Tradice se může týkat buď daného konkrétního typu výrobku, výrobní technologie (i když samotný výrobek již může být nový) nebo firmy (působí v Podkrkonoší po uvedenou dobu, ačkoli výrobky nebo technologie může mít nové).
  Způsob ověření: předložení písemného dokumentu nebo historického pramene, který existenci výroby nebo technologie dokazuje.
  b) Produkt z místních surovin
  Výrobek je vyroben alespoň částečně z místních surovin, tedy surovin pocházejících z území turistického regionu Podzvičinsko. Suroviny uvedené jako místní nesmí být nikdy nahrazovány, míseny nebo kombinovány s jinými surovinami. Výrobek obsahuje následující podíl místních surovin:
  méně než 10% = 0 bodů
  alespoň 20% = 1 bod
  alespoň 40% = 2 body
  alespoň 60% = 3 body
  alespoň 80% = 4 body
  (téměř) 100% = 5 bodů
  Procentní zastoupení se může týkat hmotnosti výrobku, objemu, počtu jednotlivých součástí apod., záleží na charakteru výrobku; do hodnocení není zahrnut obal výrobku. Do výpočtu se nezahrnují nezbytné vedlejší přísady, které v daném regionu nelze získat (např. sůl).
  Určité potraviny a produkty musí v této části získat 5 bodů, tedy splnit 100% zastoupení místních surovin. Jedná se o: med, mléko, vejce, maso, ovoce/zeleninu, minerální vodu, byliny aj. čisté přírodní produkty.
  Způsob ověření: předložení popisu výrobku a seznamu použitých surovin s udáním místa původu; certifikační komise posoudí procentní zastoupení.
  c) Ruční / řemeslná práce
  Výrobek je vyráběn alespoň z části ručně. Ruční prací se zde rozumí to, že řemeslník vnáší do každého výrobku vlastní osobitost – každý kus je originál. Při takové výrobě tedy může řemeslník používat nejrůznější nástroje a přístroje (např. i s elektrickým pohonem), pokud výsledný produkt závisí na jeho řemeslné zručnosti.
  Mezi výrobními postupy je následující podíl ruční práce:
  0% = 0 bodů
  do 20% = 1 bod
  do 50% = 2 body
  do 70% = 3 body
  do 95% = 4 body
  (téměř) 100% = 5 bodů
  Uvedená procenta vyjadřují podíl doby, po kterou se výrobce osobně (fyzicky) a přímo podílí na procesu výroby daného výrobku. Do celkového trvání výroby se nezapočítává doba, kdy je výrobek v klidu a pracuje sám (např. doba chladnutí, uležení, tuhnutí apod.).
  Způsob ověření: posouzení certifikační komise podle popisu výrobního postupu.
 5. d) Díla s hlavním motivem Podkrkonoší / výrobky specifické pro Podkrkonoší
  1. U uměleckých děl (dekorační, upomínkové a propagační předměty, fotografie, knihy, tiskoviny apod.), může k jedinečnosti přispět jejich hlavní motiv nebo obsah, jestliže souvisí s regionem:
  • motiv vůbec nesouvisí s regionem (např. letadlo, slon) = 0 bodů
  • motiv souvisí s regionem, ale není specifický - zcela obecně příroda, venkovský život (např. běžná květina, kočka,..) = 1 bod
  • přírodní či venkovský motiv, který souvisí s něčím charakteristickým pro region (jabloň, lidové stavení, řeka) = 3 body
  • motiv přímo z regionu - konkrétní krajina hora, řeka, město, památka, osobnost, legenda apod.= 4 body
  • motiv přímo z regionu včetně popisu/vysvětlení/nadpisu = 5 bodů.
  Užitný výrobek může získat body za svou specifikčnost pro Podkrkonoší:
  • výrobek vůbec nesouvisí s regionem (např. letadlo, mobil, desinfekce...) = 0 bodů
  • zemědělský/přírodní produkt nebo užitný výrobek, který souvisí se životem na venkově (např. chleba, mrkev, hrníček,..) = 1 bod
  • zemědělský/přírodní produkt nebo užitný výrobek, který souvisí s něčím charakteristickým pro region (např. ovčí sýr v Beskydech, ovoce v Podkrkonoší,
  sněžnice v Krkonoších) = 3 body
  • zemědělský/přírodní produkt nebo užitný výrobek pro region zcela typický, jinde se nevyrábí (jako např. Štramberské ucho pro Beskydy, Hořické trubičky pro Podkrkonoší) = 5 bodů
  Jsou-li užitné výrobky díky zpracování spíše uměleckými díly (motiv a umělecké zpracování převažují významem nad užitnými vlastnostmi), lze je hodnotit podle stupnice pro díla s motivem. To platí i pro suvenýry a reklamní předměty určené hlavně na propagaci regionu (např. klíčenka s logem značky atd.).
  Komise může udělit body navíc (avšak vždy lze udělit max. 5 bodů za toto subkritérium):
  - uměleckým dílům i výrobkům/produktům za regionální název (např. Hořické trubičky) – 1 bod,
  - užitným výrobkům/produktům za konkrétní motiv přímo z regionu zobrazený na samotném výrobku, na jeho obalu či etiketě – 1 bod.
  Způsob ověření: posouzení Certifikační komise podle vzorku/fotografie/popisu výrobku.
  e) Výjimečné (nadstandardní) vlastnosti výrobku Výrobek svou kvalitou nebo jinými výjimečnými vlastnostmi dobře reprezentuje region.
  Kvalita výrobku bude posouzena certifikační komisí na základě vzorku výrobku (v odůvodněných případech na základě fotografie nebo popisu vlastností výrobku v žádosti). Komise udělí podle vlastního uvážení 0 až 5 bodů.
  Certifikační komise bude posuzovat výrobek (vč. obalu) z hlediska preciznosti zpracování, funkčnosti, originality, estetických a smyslových vlastností (vůně, chuť apod.) a šetrnosti vůči životnímu prostředí (ve srovnání se standardem u daného druhu výrobku).
  • Jestliže výrobek získal ocenění pro svoji kvalitu či inovaci, popř. šetrnost vůči životnímu prostředí, získává automaticky min. 3 body. Jestliže se jedná o české (národní) nebo evropské certifikáty kvality a/nebo šetrnosti vůči životnímu prostředí (EŠV, Czech made, norma Český med, BIO, ISO, Flower, Nositel tradice, KlasA), získává výrobek automaticky 5 bodů (plný počet).
  • Jestliže je výrobek vyráběn v chráněné dílně nebo handicapovanými spoluobčany, získává min. 3 body.
  Způsob ověření: předložení vzorku výrobku (v odůvodněných případech jen fotografie výrobku) a písemného popisu výjimečných vlastností výrobku, případně kopie certifikátů nebo ocenění.

Způsob značení

Certifikované výrobky mohou být značeny třemi způsoby:

 • začleněním značky (loga) do etikety nebo na obal výrobku na základě grafického manuálu
 • označením výrobku (nebo jeho obalu) samolepkou nebo visačkou se značkou, vyrobenou podle Grafického manuálu značky
 • razítkem vytvořeným podle Grafického manuálu značky, které se otiskne na obal nebo další součásti certifikovaného výrobku
 • • v případě výrobků, které nelze jednotlivě značit (např. pečivo), budou způsob a podmínky značení stanoveny individuálně po dohodě koordinátora s výrobcem, např. označením prodejního pultu či regálu apod.

Řádné označení každého výrobku, který získal certifikát, je pro výrobce povinností. Proto nás prosím neváhejte kontaktovat, jestliže se setkáte s výrobky označenými nekvalitně nebo nedbale.

Logo manuál RP Podkrkonoší

Logo manuál definuje správnou manipulaci a koordinaci se značkou.