Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro období 2021–2027

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD) je stěžejním strategickým dokumentem pro dlouhodobý a udržitelný rozvoj území MAS Podchlumí, z. s. vycházející z reálných potřeb regionu vzešlých z komunitně vedeného místního rozvoje. Tato metoda se již osvědčila při zpracování Strategického plánu Leader 2006-2007, Integrované rozvojové strategie MAS Podchlumí 2007-2013 i Strategie CLLD 2014-2021 "Na společné cestě krajem ovoce a pískovce".

Strategie se zabývá všemi v přípravě poznanými potřebami regionu, bez ohledu na to, zda jsou aktuálně známy finanční zdroje, odkud pocházejí a kdo byl příjemcem či realizátorem záměrů. V období 2007-2013 tzv. Strategické plány Leader obsahovaly pouze jeden finanční zdroj (PRV) a pouze MAS v něm přerozdělovala finanční prostředky místním žadatelům. Na rozdíl od toho je Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014–2020 i 2021-2027 z hlediska tématiky, finančních zdrojů a možných příjemců integrovaná. To se promítá i do formulace cílů: zatímco MAS mohla mít v SPL za cíl pouze „podporovat“, „napomáhat“ nebo „koordinovat“, SCLLD hovoří přímo o tom, co je potřeba dělat, například „Zlepšit odbornou připravenost zaměstnanců a živnostníků“. 

Finanční zdroje se v letech 2014-2021 rozšířily a přerozdělujeme finanční prostředky nejen z PRV, ale i z IROP, OPZ. V období 2021-2027 se rozšiřují i do OPZ+, OP ŽP, OP TAK, OP JAK, rozvíjí se také témata adaptace na klimatické změny, fotovoltaika a další.

V období 2021-2027 se činnost MAS dostává zase o krok dále, a to k tzv. animaci. MAS Podchlumí klade vysoký důraz na animační aktivity v zájmovém území a dbát na znalost místní situace. Animační aktivity budu zahrnovat všechny činnosti MAS v rámci realizace SCLLD mimo administraci projektů konečných žadatelů/příjemců. Důraz klade na partnerský a osobní přístup s žadateli/příjemci. 

117.jpg

Při tvorbě SCLLD 2021-2027 byl kladen důraz na důkladné poznání aktuálních problémů a potřeb v území. Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu byla vydefinována na základě všech analytických vstupů (Analytické podklady, SWOT analýza, dotazníkové šetření) a rozhovory s klíčovými aktéry v regionu. 

Vize MAS Podchlumí do roku 2027 

„Podchlumí je atraktivní region nabízející přívětivé a bezpečné prostředí pro podnikání, bydlení i rekreaci. Svou ekonomickou prosperitu zakládá na vzdělaných lidech, zemědělské výrobě, tradičních regionálních produktech a kvalitním podnikatelském prostředí. Je regionem s vyváženým a udržitelným rozvojem opírajícím se o spolupráci aktivních obyvatel.“

Strategické cíle

Strategické a specifické cíle jsou naformulovány tak, aby vedly k naplnění Vize MAS Podchlumí. Realizace strategie povede k naplňování celkem čtyř základních strategických cílů:

  • Strategický cíl A Konkurenceschopnost území
  • Strategický cíl B Image území
  • Strategický cíl C Sociální zázemí
  • Strategický cíl D Dostupné, moderní a environmentální příznivé území

Schválená SCLLD 2021-2027 včetně příloh ke stažení: