Komunitní projednávání SCLLD21+

Výstupy z komunitního projednávání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podchlumí, z.s. pro období 2021 - 2027 (SCLLD).

Klíčovou součástí vzniku nové SCLLD bylo aktivní zapojení veřejnosti, klíčových partnerů, významných odborníků či subjektů do její tvorby, které je známé jako komunitní plánování a tvoří stěžejní část komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), který je nástrojem pro zapojení obyvatel nebo uživatelů území na místní úrovni do plánovacích procesů i realizace rozvoje území. Tento přístup naplňuje princip LEADER zdola-nahoru (náměty by měly vycházet z podnětů místních venkovských subjektů a občanů, nikoli krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora).

Koncepční část SCLLD 2021–2027 byla 13.8.2021 schválena Valnou hromadou MAS Podchlumí a téhož dne podána na MMR. 

Koncepční část SCLLD 2021–2027 k veřejnému  připomínkování

Dokončili jsme návrh Koncepční části SCLLD 2021-2027 a nyní prosíme Vás o prostudování a zaslání připomínek, námětů ke zlepšení, úprav. Své připomínky, prosím zasílejte na email burianova@podchlumi.cz. Pro zaznamenání připomínek prosím využijte připomínkovací formulář. Ukončení připomínkování 9. srpna 2021.

Komunitní projednání Strategického rámce SCLLD 2021-2027

Komunitní projednávání návrhové části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021-2027 Valnou hromadou MAS (prezentace, foto foto)
Komunitní projednávání návrhové části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021-2027 Shromážděním Mikroregionu Podchlumí (prezentace, foto)

Strategický rámec SCLLD 2021-2027

Strategický rámec SCLLD, neboli návrh strategických cílů, specifických cílů a opatření, byl vypracován v návaznosti na předchozí analýzy a výstupy (níže). Jednotlivá opatření jsou provázána s jednotlivými potřebami území. Pro lepší představu obsahuje návrh také specifikaci typových aktivit. Tento návrh byl komunitně projednáván členy Valné hromady MAS 22.6.2021 a také Shromážděním starostů Mikroregionu Podchlumí 29.6.2021 (prezentace zde). K připomínkování do 31. července 2021na emailu burianova@podchlumi.cz.

Analýza rozvoje potřeb a potenciálu

Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu MAS Podchlumí k připomínkování (zde) do 16. května 2021 na emailu burianova@podchlumi.cz.

Analytické podklady

Analytické podklady jsou zpracovány na základě dostupných analytických dat. Základními zdroji pro zpracování byly zejména podklady a údaje Českého statistického úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a řady dalších institucí. Záměrem bylo shromáždit vždy co nejaktuálnější informace k dané problematice. Dalším zdrojem byly výstupy z dotazníkového šetření, které proběhlo v území MAS Podchlumí v březnu 2021.

Analytické podklady připomínkujte (zde) do 16. května 2021 na emailu burianova@podchlumi.cz.

SWOT analýza

Analytická data, dotazníková šetření, mid-term evaluace z r. 2019 a SWOT analýza z r. 2016 - to byly zdroje pro aktualizaci SWOT analýzy. Vaše připomínky nám pomohou k tomu, aby byla SWOT co nejvíce pravdivá a odrážející aktuální stav v regionu Podchlumí. Připomínkujte SWOT (zde) do 25. dubna 2021 na emailu burianova@podchlumi.cz. 

Výsledky dotazníkových šetření budou zveřejněny zde po ukončení dotazování a zpracování jejich výsledků.

Průzkum problémů, potřeb a potenciálu v MAS Podchlumí + mapování absorpční kapacity území (sběr projektových záměrů)

Veřejnost, členové MAS a různé cílové skupiny, subjekty měli možnost zapojit se do dotazníkových šetření:

Dotazníky byly zaslán jednotlivým cílovým skupinám emailem, byl zveřejněn na Facebooku MAS Podchlumí, MAP Hořice a sdílen dalšími organizacemi. Publikován byl také na webu města Hořice

Termín uzavření dotazování: 21.3.2021.

092.jpg

LOSOVÁNÍ O REGIONÁLNÍ PRODUKT! ZDE

150 občanů, 32 podnikatelů, 14 neziskových organizací a 36 starostů obcí. Tolik z Vás se zapojilo svým názorem v dotazníkovém šetření do rozvoje regionu Podchlumí. Děkujeme všem, kteří přispěli a výhercům GRATULUJEME!