Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Podchlumí

Činnost místní akční skupiny je financována prostřednictvím projektu s názvem Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Podchlumí (registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001743), na který je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • Číslo a název programu: 06 Integrovaný regionální operační program
  • Číslo výzvy: 06_15_003
  • Název výzvy: 6. výzva V IROP - PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ VÝDAJE - SC 4.2
  • Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001743
  • Název projektu: Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Podchlumí
  • Celkové zdroje: 11 390 000,- Kč
  • Příspěvek EU: 10 820 500,- Kč
  • Vlastní zdroje financování: 569 500,- Kč
  • Doba realizace projektu: 1.1. 2015 - 31.12. 2023

Cílem projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Podchlumí, z. s. při plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Podchlumí, z. s. "Na společné cestě krajem ovoce a pískovce" (SCLLD). Cílem je dosažení změny, která je popsána v oddíle pod tímto. MAS Podchlumí, z. s. chce usilovat o rozvoj svého regionu v co možné nejvyšším potenciálu, který implementace SCLLD nabízí. Účelem realizace SCLLD je zvýšení kvality života ve venkovské oblasti Podchlumí a aktivizace místního potenciálu. Zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol, zaměstnání a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území, zlepšení životního prostředí.

Snahou bude zrealizovat nejen projekty z programových rámců OPZ, PRV a IROP, ale také projekty z dalších zdrojů, které budou mít rysy integrace a inovativnosti. K tomu bylo třeba připravit kvalitní strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) spolu s dalšími přípravnými činnostmi, a po schválení začít se samotným naplňováním SCLLD a animací v území. To s sebou nese nároky na personální, technické a organizační kapacity, které MAS nezabezpečí ze svého neziskového působení.

Cílem je tedy získat pro tuto činnost podporu, zlepšit řídící a administrativní schopnosti MAS a SCLLD naplnit v co nejvyšší míře.