Operační program pro technologii a  konkurenceschopnost 2021-2027 (OP TAK)

Dne 18.5.2023 byl MAS Podchlumí schválen programový rámec IROP. Prozatímní alokace pro MAS Podchlumí je 3,3 mil. Kč (způsobilé výdaje), resp. 1,55 mil. Kč (dotace) na min. 2 projekty. Po úspěšném vyčerpání se předpokládá další navyšování dotace pro MAS Podchlumí.

MAS Podchlumí nyní připravuje interní postupy a hodnotící kritéria pro žadatele. Vyhlášení výzvy se předpokládá nejdříve v říjnu 2023.

Cílem programu je s pomocí MAS identifikovat a podpořit podnikatelské záměry digitaliace a robotizace malých a středních podniků především ve venkovských oblastech.

Podpora: 50 % (de minimis), způsobilé výdaje 250 tis. - 2 mil. Kč.

Podporované aktivity:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

a) Robotizace, automatizace, digitalizace

b) Web, cloud

c) Komunikační a identifikační Infrastruktura

Nesmí se jednat o pouhou obnovu majetku, ideální je napojení nově pořizované technologie do již zavedeného podnikového systému. Jde o propojitelnost a zkvalitnění procesů a systémů v podniku.

Nepodporované aktivity

a) stavební práce;

b) prostá obnova majetku

c) pořízení kolových a pásových vozidel a kolových a pásových strojů včetně příslušenství,

d) pořízení kancelářského nábytku a vybavení, regálů

e) pořízení repasovaných strojů a zařízení;

Leták OP TAK

Výzva pro žadatele - Technologie pro MAS (CLLD) - výzva I se všemi přílohami.