Výzvy IROP podporované v SCLLD

Harmonogram výzev IROP na rok 2021 zde.

image.jpg

12. výzva - IROP - Bezpečná doprava III

(č. 622/06_16_038/CLLD_16_01_053)
 • Datum vyhlášení výzvy: 08. 07. 2021
 • Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS 2014+: 08. 07. 2021
 • Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 30. 9. 2021 ve 12:00 hodin
 • MODIFIKACE VÝZVY I - ZMĚNA DATA UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTI O PODPORU V MS2014+: 31.10.2021
 • Alokace výzvy = celkové způsobilé výdaje: 3 042 814,00 Kč.
 • MODIFIKACE VÝZVY II - alokace výzvy = 4 794 595,63 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj je 95 %.

Podporované aktivity v rámci této výzvy

Bezpečnost dopravy

 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení (Pozn. Žadatel ve Studii proveditelnosti popíše soulad s hlavní podporovanou aktivitou, jejímž cílem je zvýšit bezpečnost dopravy, především pěší, v trase dopravně zatížené komunikace).
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší
 • Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů)

Seminář pro žadatele se uskuteční 6. 9. 2021 v 13:00. Pozvánka na seminář pro žadatele zde.

Kancelář MAS poskytuje bezplatné konzultace k této výzvě, prosíme potencionální žadatele o sjednání konzultace předem na telefonu +420 777 854 526 nebo emailu: mas@podchlumi.cz.  
  

11. výzva - IROP - Cyklodoprava II

(č. 621/06_16_038/CLLD_16_01_053)
 • Datum vyhlášení výzvy: 08. 07. 2021
 • Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS 2014+: 08. 07. 2021
 • Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 30. 9. 2021 ve 12:00 hodin
 • MODIFIKACE VÝZVY - ZMĚNA DATA UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTI O PODPORU V MS2014+: 31.10.2021
 • Alokace výzvy = celkové způsobilé výdaje: 1 594 755,00 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj je 95%.

Podporované aktivity v rámci této výzvy

 • výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami,
 • výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami,
 • realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami,
 • je možná realizace související doprovodné infrastruktury pro cyklisty (např. stojany na jízdní kola), zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně) a souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost cyklistické dopravy (např. veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů, vždy při současné výstavbě komunikace pro cyklisty nebo liniového opatření pro cyklisty. Je možná kombinace uvedených aktivit.

Seminář pro žadatele se uskuteční 6. 9. 2021 v 9:00. Pozvánka na seminář pro žadatele zde.

Kancelář MAS poskytuje bezplatné konzultace k této výzvě, prosíme potencionální žadatele o sjednání konzultace předem na telefonu +420 777 854 526 nebo emailu: mas@podchlumi.cz.  

Do této výzvy č. 621/06_16_038/CLLD_16_01_053 nebyla přijata žádná žádost o podporu.  

10. výzva - IROP - Investice do vzdělávání II

(č. 570/06_16_075/CLLD_16_01_053)
 • Datum vyhlášení výzvy: 08. 07. 2021
 • Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS 2014+: 08. 07. 2021
 • Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 30. 9. 2021 ve 12:00 hodin
 • Alokace výzvy = celkové způsobilé výdaje: 2 074 935,00 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj je 95%.

Podporované aktivity v rámci této výzvy

 • AKTIVITA INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:
  - stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
  - rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
  - nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
  - pořízení vybavení budov a učeben
  - pořízení kompenzačních pomůcek
 • AKTIVITA INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL:
  - stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí
  - rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
  - nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
  - pořízení vybavení budov a učeben
  - pořízení kompenzačních pomůcek
  - zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu
 • AKTIVITA INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ ZDĚLÁVÁNÍ:
  - přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
  - rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)
  - nákup pozemků a staveb (nemovitostí)
  - pořízení vybavení budov a učeben
  - pořízení kompenzačních pomůcek

Seminář pro žadatele se uskuteční 2. 9. 2021 v 13:00. Pozvánka na seminář pro žadatele zde

Kancelář MAS poskytuje bezplatné konzultace k této výzvě, prosíme potencionální žadatele o sjednání konzultace předem na telefonu +420 777 854 526 nebo emailu: mas@podchlumi.cz.   

9. výzva - IROP - Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb III

(č. 305/06_16_072/CLLD_16_01_053)
 • Datum vyhlášení výzvy: 25. 05. 2020 v 12:00
 • Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS 2014+: 25. 05. 2020 v 12:00
 • Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 30. 06. 2020 v 12:00
 • Alokace výzvy = celkové způsobilé výdaje: 3 481 218,00 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj je 95%.

Podporované aktivity v rámci této výzvy

Podporovanými aktivitami v rámci této výzvy jsou: nákup, rekonstrukce, či výstavba objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb a sociální práce s cílovými skupinami.

Obecná a specifická pravidla k výzvě ŘO IROP č. 62 ke stažení zde.

Seminář pro žadatele se uskuteční 02. 06. 2020 v 09:00. Pozvánka na seminář pro žadatele zde. Prezentace zde:

Kancelář MAS poskytuje bezplatné konzultace k této výzvě, prosíme potencionální žadatele o sjednání konzultace předem na telefonu +420 777 854 526 nebo emailu: mas@podchlumi.cz. 

7. výzva - IROP - Bezpečnost dopravy II

(č. 400/06_16_038/CLLD_16_01_053)
 1. Datum vyhlášení výzvy: 28.11.2019 v 12:00
 2. Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS 2014+: 28.11.2019 v 12:00
 3. Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31.3.2020
 4. Alokace výzvy = celkové způsobilé výdaje: 4 603 318,60 Kč.
 5. Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj je 95%.

Podporované aktivity v rámci této výzvy

 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší
 • Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů)

Seminář pro žadatele bude uspořádán dne 16.1.2020 od 13 hodin v knihovně OÚ Holovousy.

 • Čestné prohlášení ke stavebním pracím ke stažení zde.
 • Obecná a specifická pravidla k výzvě ŘO IROP č. 53 ke stažení zde.

Seminář pro žadatele se uskuteční 16.1.2020 v 13:00. Prezentace ze semináře ke stažení zde.

Kancelář MAS poskytuje bezplatné konzultace k této výzvě, prosíme potencionální žadatele o sjednání konzultace předem na telefonu +420 777 854 526 nebo emailu: mas@podchlumi.cz.

8. výzva - IROP - Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb II

(č. 266/06_16_072/CLLD_16_01_053)
 • Datum vyhlášení výzvy: 18.11.2019 v 12:00
 • Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS 2014+: 18.11.2019 v 12:00
 • Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 30.4.2020 v 12:00
 • Alokace výzvy = celkové způsobilé výdaje: 3 481 218,00 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj je 95%.

Podporované aktivity v rámci této výzvy

 • nákup, rekonstrukce, či výstavba objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb a sociální práce s cílovými skupinami.
 • Obecná a specifická pravidla k výzvě ŘO IROP č. 62 ke stažení zde.
 • Seminář pro žadatele se uskuteční 16.1.2020 v 10:00. Prezentace ze semináře ke stažení zde

Kancelář MAS poskytuje bezplatné konzultace k této výzvě, prosíme potencionální žadatele o sjednání konzultace předem na telefonu +420 777 854 526 nebo emailu: mas@podchlumi.cz.

6. výzva IROP Sociální podnikání

(č. 070/06_16_074/CLLD_16_01_053)

 • Datum vyhlášení: 22.10.2018 v 10:00
 • Datum a čas zpřístupnění formuláře v MS2014+: 22.10.2018 v 10:00
 • Datum a čas ukončení příjmu žádosti o podporu v MS+: 31.12. 2018 v 10:00
 • Alokace výzvy (=celkové způsobilé výdaje): 1 052 630,00 Kč

Podporované aktivity v rámci této výzvy

 • Vznik nového sociálního podniku - zalóžením nového podnikatelského subjektu; rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociální podnikem.
 • Rozšíření podniku - v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z náseldujíících kroků: rozšíření nabízených produktů a služeb; rozšíření prostorové kapacity podniku; zavedení nových technologií výroby; zefektivnění procesů podniku.
 •  Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

Obecná a specifická pravidla ke stažení zde: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-65-Socialni-podnikani-integrovane-projekty

Text výzvy, kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, kritéria věcného hodnocení a vzor čestného prohlášení žadatele ke stavebním pracím jsou níže v Souborech ke stažení.

Do této výzvy č. 070/06_16_074/CLLD_16_01_053 nebyla přijata žádná žádost o podporu.

5. výzva IROP Cyklodoprava

(č. 216/06_16_038/CLLD_16_01_053)

 • Datum vyhlášení výzvy: 18.9.2018 v 10:00
 • Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 18.9.2018 v 10:00
 • Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 29.10.2018 v 10:00
 • Alokace výzvy MAS (= celkové způsobilé výdaje): 3 757410,00 Kč 

Podporované aktivity v rámci této výzvy

Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací:- výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury,- výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury,- realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury.

Obecná a specifická pravidla vč. příloh jsou ke stažení zde: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty

Text výzvy, kritéria pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, kritéria věcného hodnocení a vzor čestného prohlášení žadatele ke stavebním pracím jsou níže v Souborech ke stažení.

Seminář pro žadatele se uskuteční ve čtvrtek 27.9.2018 od 9 hodin v knihovně obecního úřadu v Holovousích (pozvánka níže ke stažení).

Dne 27.11. 2017 byly vyhlášeny 4 výzvy z Regionálního integrovaného operačního programu - níže je uvedeno jejich zaměření.

Ukončení příjmu žádostí o dotace: 29.1.2018

Změnou č.1 všech 4 výzev došlo k prodloužení data ukončení příjmu žádostí o podporu na 31.1.2018, 12:00 hodin.

Změna byla iniciována řídícím orgánem IROP na základě komplikací způsobených mimořádnou instalací v MS2014+.

Změnou č.2 druhé výzvy IROP "Výzva_IROP_Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb" a změnou č.2 čtvrté výzvy IROP "Výzva_IROP_ Investice do vzdělávání" došlo k navýšení alokace celkových způsobilých výdajů těchto výzev. Více info ZDE.

1. výzva_IROP_ Bezpečnost dopravy 

(č. 090/06_16_038/CLLD_16_01_053)

 • Celková částka dotace pro výzvu: 10 000 000,00 Kč

Podporované aktivity v rámci této výzvy

1. Bezpečnost dopravy

 • rekonstrukce a modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. , III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, vč. přechodů pro chodce a míst pro přecházení,
 • rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy,
 • rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší.

Je možná kombinace uvedených aktivit. Je možná realizace souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (např. veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů) a zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně), vždy při současné rekonstrukci, modernizaci nebo výstavbě komunikace pro pěší.

2. Terminály a parkovací systémy

 • výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu (P+R, K+R, B+R), doplňkově zeleň v okolí přestupních terminálů, budov a na budovách.

2. výzva_IROP_Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb

(č. 051/06_16_072/CLLD_16_01_053)

 • Celková částka dotace pro výzvu: 3 000 000,00 Kč

Podporované aktivity v rámci této výzvy

1. Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby 
(sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů)

 • nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb
 • obnova a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.
 • vybudování zázemí pro terénní služby, vybavení zařízení, které umožňuje práci v obtížně dostupných lokalitách
 • pořízení vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální pomoci ve vyloučených lokalitách, vč. pořízení automobilu pro účely poskytování terénní nebo ambulantní sociální služby
 • vybudování zázemí pro realizaci fakultativních činností v ambulantní skupinové formě terénních služeb sociální prevence či odborného sociálního poradenství

Ambulantní sociální služby se zaměřují na prostorové oddělení ambulantních služeb od pobytových forem, rekonstrukci a vybavení stávajících prostor nebo na výstavbu či nákup objektů pro realizaci stávající sociální služby v nevyhovujícím prostoru, na vybudování zázemí pro hygienický servis v ambulantních zařízeních, rekonstrukci objektu a jeho adaptaci např. na terapeutické dílny nebo zřízení kontaktního centra v nebytových prostorách domu.

2. Sociální bydlení
pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.
(Parametry sociálního bydlení se řídí specifickými pravidly pro žadatele a příjemce, které jsou přílohou výzvy ŘO; pořizovací náklady na sociální bydlení nesmí přesáhnout stanovený limit, rovněž uvedený ve Specifických pravidlech
v příloze výzvy k předkládání žádostí o dotaci).
Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy

3. výzva_IROP_ Technika HZS

(č. 027/06_16_076/CLLD_16_01_053)

 • Celková částka dotace pro výzvu: 1 000 000,00 Kč
 • Aktivita: Technika pro integrovaný záchranný systém

Podporované aktivity v rámci této výzvy

Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro:

 • pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz
 • pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností spojených s extrémním suchem

4. výzva_IROP_ Investice do vzdělávání

(č.078/06_16_075/CLLD_16_01_053)

 • Celková částka dotace pro výzvu: 2 000 000,00 Kč

Podporované aktivity v rámci této výzvy

1) Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání

 • Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky).
 • Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben a venkovních prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.

2) Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách

 • Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích:
  - v oblastech komunikace v cizích jazycích
  - v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
  - ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

 • Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence je možné pouze na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou.
 • Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.
 • Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.

3) Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících klíčových kompetencích:

 • v oblastech komunikace v cizích jazycích,
 • v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
 • ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
 • Stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.
 • Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže
 • Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání:
  - v oblastech komunikace v cizích jazycích,
  - v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
  - ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.

Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady.

Dokumenty ke stažení k jednotlivým výzvám jsou zveřejněny níže na této stránce.

K jednotlivým výzvám si žadatelé stáhnou pravidla a přílohy, která MAS Podchlumí přejímá od řídícího orgánu, a to obecná pravidla, vč. příloha a specifická pravidla vč. povinných příloh. Tato pravidla k jednotlivým výzvám jsou zveřejněna na stránkách:

Soubory ke stažení