Členská základna a zájmové skupiny

V současné době má MAS 36 členů, z toho 78 % soukromý sektor, 22 % veřejný sektor. Členská základna, složení jednotlivých orgánů v dělení do veřejného, soukromého sektoru či neziskového sektoru i zájmových skupin v následující tabulce.

Členská základna k 20.6.2023.jpg

V případě Vašeho zájmu o členství v MAS nám zašlete přihlášku, která je ke stažení v záložce Dokumenty MAS.

Zájmové skupiny jsou tvořeny členy MAS a jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Skupiny byly vytvořeny rozdělením aktivit strategie do dílčích celků tak, aby všechny aktivity a opatření spadaly do jedné zájmové skupiny. Tímto způsobem byly stanoveny následující zájmové skupiny. Každý člen MAS přísluší k jedné zájmové skupině, přičemž žádná zájmová skupina nesmí mít vyšší než 49% podíl na rozhodování. Příslušnost k zájmové skupině je dle převažující činnosti člena.

  1. Infrastruktura a životní prostředí,
  2. Spolupráce a efektivní samospráva,
  3. Cestovní ruch, kultura a historické dědictví,
  4. Vzdělávání, sport a volnočasové aktivity,
  5. Sociální a zdravotní oblast,
  6. Podnikání, zemědělství a venkov.

DSC_0407__1.jpg

Rozhodovací orgány

MAS má v souladu s podmínkami pro standardizaci ustaveny tzv. povinné orgány, jejichž činnost a pravomoci jsou podrobně uvedeny ve Stanovách MAS Podchlumí, z. s. 

  • Valná hromada – nejvyšší orgán MAS. Kompetence stručně: zaměření MAS, SCLLD a její provádění, dokumenty a vnitřní předpisy vč. stanov, hospodaření a rozpočet vč. roční závěrky a výroční zprávy, zájmové skupiny, volby orgánů, závazky (úvěry, půjčky), územní působnost, podstatné změny vůči veřejnému rejstříku, členské příspěvky apod.
  • Rada spolku – výkonný a rozhodovací orgán MAS. Kompetence stručně: vznik/zrušení členství, pracovněprávní vztah s vedoucím pracovníkem pro SCLLD, výzvy MAS vč. hodnocení, výše alokace a výběr projektů, žádosti MAS, podmínky půjček a úvěrů, vedlejší hospodářská činnost, vedení účetnictví, rozpočty, směrnice, roční závěrka MAS, evaluační plán SCLLD (schválení) apod.
  • Výběrová komise – výběrový orgán MAS. Kompetence stručně: věcné hodnocení projektů, návrh pořadí projektů k výběru.
  • Dozorčí komise – kontrolní orgán MAS. Kompetence stručně: sledování a kontrola činnosti a hospodaření MAS, výroční zpráva, soulad se zákony a pravidly/standardy, metodika způsobu výběru projektů, dodržování a odvolání žadatelů, monitoring a hodnocení SCLLD, evaluační plán SCLLD (tvorba)

organizacni struktura 2021.JPG

Předseda spolku je individuálním jednočlenným statutárním orgánem MAS. Předseda Rady spolku je místopředsedou spolku.

Voleným členem orgánu může být kterýkoli člen spolku, který splňuje podmínky volby a Volebního řádu, není osobou v úpadku či trestně stíhán.