Co je MAS

MAS je zkratkou pro Místní akční skupinu. MAS Podchlumí, z. s. byla založena na sklonku roku 2005 a zaujímá území 42 obcí v okolí města Hořice v Královéhradeckém kraji o výměře 276,03 km2 a s 22 220 obyvateli (k 1.1. 2021, zdroj: ČSÚ).

  • Místní akční skupina Podchlumí je zapsaným spolkem, který vznikl z iniciativy Mikroregionu Podchlumí, města Hořice, Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského a dalších představitelů regionu na základě principů metody Leader.
  • MAS Podchlumí, z.s. pracuje metodou LEADER založené na principu zdola nahoru. Filozofie metody LEADER vychází z přesvědčení, že jedině místní společenství dobře zná silné a slabé stránky daného regionu a je schopno samo dobře řešit své vlastní problémy.
  • Podporováno je tak místní partnerství veřejné správy (obcí a měst), zemědělských subjektů, a samostatných zemědělských i nezemědělských podnikatelů, neziskových organizací a aktivních jednotlivců.
  • Účelem spolku je všestranná podpora trvalého rozvoje daného území, při maximálním využití potenciálu místních lidských a přírodních zdrojů, zejména aktivitami a jednotlivými projekty ve prospěch obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů působících na území MAS Podchlumí z. s.
  • MAS Podchlumí, z. s. je otevřenou organizací a vítá nové členy, kteří mají zájem spolupracovat. Členy se mohou stát fyzické i právnické osoby - podnikatelé, sdružení, neziskové organizace, zástupci místní samosprávy a další subjekty, které působí na území vymezeném MAS Podchlumí.

Název regionu Podchlumí je dán polohou na svazích výrazného terénního hřbetu – chlumu, prudce spadajícího do rovinatého Polabí a ze severu oddělujícího území od drsného podhůří Krkonoš. Hřeben chlumu dělí vodní toky Javorka a Bystřice na tři části – Mlázovický chlum, Hořický chlum a Vřešťovský chlum.

118.jpg

Chlum je tvořen mohutnými ložisky kvalitního (cenomanského) pískovce, vhodného pro práce stavební i sochařské. Pískovec se stal zdrojem obživy zdejšího obyvatelstva a vtiskl i výraznou tvář zdejší architektuře. Území je díky pískovci a koncentraci zde působících kameníků a sochařů plné drobných kamenných památek. Tradice zpracování kamene a sochařství v Podchlumí přetrvává (město Hořice je nazýváno městem kamenné krásy a každoročně zde probíhají sochařská sympozia) a stane se jistě, vedle ovocnářství a zelinářství, jednou z priorit rozvoje regionu.

Mapa územní působnosti MAS ve vysokém rozlišení a se situací v širším území Královéhradeckého kraje ke stažení.