Výzvy OP Zaměstnanost

5. výzva OPZ MAS Podchumí - Prorodinná opatření II - MODIFIKACE

MAS Podchlumí, z.s. oznamuje, že dne 16. prosince 2020 byla schválena modifikace výzvy v rámci Operačního programu Zaměstananost s názvem 5. Výzva OPZ - Prorodinná opatření II, číslo výzvy MAS 887/03_16_047/CLLD_16_01_053. K modifikaci výzvy došlo z důvodu navýšení alokace a prodloužení možnosti realizace projektů z důvodu podpoření projektu ze zásobníku. Tím dojde k dočerpání finančních prostředků alokovaných pro toto opatření ve strategii MAS za účelem naplnění cílů SCLLD.

  • Upravená výše alokace: 3 994 157,20 Kč
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace: 30.6.2023 
  • Text modifikované výzvy ke stažení zde.

Modifikací výzvy č. 5 dojde k podpoře projektu ze zásobníku projektů žadatele ZŠ Na Habru Hořice, s projektem Monte klub.

6. výzva OPZ MAS Podchlumí - Sociální služby a sociální začleňování II

  • Datum zahájení příjmu žádosti je 24.9.2019 od 12:00, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 30.11.2019 v 12:00.
  • Seminář pro žadatele se uskuteční dne 14.10.2019 od 13 hodin na OÚ Holovousy. Pozvánku naleznete zde. Prezentaci ze semináře naleznete zde.
  • Celková alokace na tuto výzvu je 3.163.404 Kč

Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz/.

Příručka pro vyplnění projektové žádosti v ISKP: http://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz/-/dokument/797956

Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce a na případné další relevantní dokumenty je součástí textu Výzvy (strana 17-18).

Jediná zaregistrovaná žádost o podporu nesplnila kritéria přijatelnosti. 

Přílohy Výzvy

5. VÝZVA MAS PODCHLUMÍ Z OPZ

MAS Podchlumí, z.s. vyhlašuje dne 28.8.2019 výzvu z Operačního programu Zaměstnanost:

5. výzva OPZ MAS Podchlumí - Prorodinná opatření II.

  • Datum zahájení příjmu žádosti je 28.8.2019 od 12:00, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 13.12.2019 v 12:00.
  • Seminář pro žadatele se uskuteční dne 19.9.2019 od 13 hodin na OÚ Holovousy. Pozvánku naleznete zde, prezentace je k dispozici zde.
  • Celková alokace na tuto výzvu je 2.468.990 Kč

Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz/.

Příručka pro vyplnění projektové žádosti v ISKP: http://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz/-/dokument/797956

Odkaz na pravidla pro žadatele a příjemce a na případné další relevantní dokumenty je součástí textu Výzvy (strana 15-16).

Přílohy Výzvy

3. a 4. VÝZVA MAS PODCHLUMÍ Z OPZ

MAS Podchlumí z.s. vyhlásila dne 6.8.2018 dvě výzvy z Operačního programu Zaměstanost :

3. výzva OPZ MAS Podchlumí - Sociální podnikání

4. výzva OPZ MAS Podchlumí - Zaměstnanost

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu u obou výzev je 6.8.2018 ve 12:00 hodin, datum ukoPříloha č. 5 - Etický kodex hodnotitelenčení příjmu žádostí o podporu je u výzvy Sociální podnikání 8.11.2018 ve 12:00 hodin a u výzvy Zaměstnanost 14.9.2018 ve 12:00 hodin.

Seminář pro žadatele k výzvě Sociální podnikání se bude konat ve čtvrtek 30.8.2018 od 9 hodin, seminář pro žadatele k výzvě Zaměstnanost se bude konat v pátek 31.8.2018 od 9 hodin, oba v knihovně na Obecním úřadě v Holovousích (viz pozvánky níže v Souborech ke stažení).

Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz/, orientujte se podle Operačního programu Zaměstnanost a identifikace, která je v části 1 výzev.

Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz. Aktualizace pravidel není změnou těchto výzev MAS.

Součástí tohoto oznámení jsou texty obou výzev a jejich přílohy níže ke stažení. 

1. a 2. VÝZVA MAS PODCHLUMÍ Z OPZ

MAS Podchlumí z.s. vyhlásila dne 15.11.2017 dvě výzvy z Operačního programu Zaměstanost - 1. výzva je zaměřena na Prorodinná opatření a 2. výzva je zaměřena na Sociální služby.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu u obou výzev je 15.11.2017 ve 12:00 hodin, datum ukončení příjmu žádostí o podporu u obou výzev je 8.2.2018 ve 12:00 hodin. (modifikací ukončené datum příjmu žádostí o podporu u obou výzen je 15.3.2018 ve 12:00 hodin

1. VÝZVA: MAS Podchlumí, z.s. – OPZ PRORODINNÁ OPATŘENÍ

2. VÝZVA: MAS Podchlumí, z. s. – OPZ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

Soubory ke stažení