Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD) je stěžejním strategickým dokumentem pro dlouhodobý a udržitelný rozvoj území MAS Podchlumí, z. s. vycházející z reálných potřeb regionu vzešlých z komunitně vedeného místního rozvoje. Tato metoda se již osvědčila při zpracování Strategického plánu Leader i Integrované rozvojové strategie MAS Podchlumí na léta 2007-2013.

V období 2007-2013 tzv. Strategické plány Leader obsahovaly pouze jeden finanční zdroj (PRV) a pouze MAS v něm přerozdělovala finanční prostředky místním žadatelům. Na rozdíl od toho je Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014–2020 z hlediska tématiky, finančních zdrojů a možných příjemců integrovaná. To se promítá i do formulace cílů: zatímco MAS mohla mít v SPL za cíl pouze „podporovat“, „napomáhat“ nebo „koordinovat“, SCLLD hovoří přímo o tom, co je potřeba dělat, například „Zlepšit odbornou připravenost zaměstnanců a živnostníků“.

Místní akční skupina Podchlumí předložila na Ministerstvo pro místní rozvoj dne 23.března 2016 Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro roky 2014-2020 (SCLLD). V rámci této strategie MAS vypisovala výzvy do Integrovaného regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova a Operačního programu zaměstnanost. Navazuje na ni SCLLD 2021-2027.

Schválená SCLLD je ke stažení zde:

Mapa zrealizovaných projektů MAS v období 2014-2020 na Google maps.