Integrovaný regionální operační program 2021-2027 (IROP)

Dne 30. května 2023 byl MAS Podchlumí schválen programový rámec IROP na roky 2021-2027 a to znamená, že budeme opět vyhlašovat výzvy pro žadatele ve svém území a přerozdělíme tak 61,4 mil. Kč.

MAS vyhlašuje výzvy od podzimu 2023 na stránce zde. Harmonogram výzev pro rok 2023.

Požadavky budou upřesněny v interních postupech, které budou zveřejněny ve výzvě MAS.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 DOPRAVA - infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu (3 mil. Kč)

 • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy; 
 • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách; 
 • doprovodná část projektu: pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy nezbytné přímo související stavební úpravy pozemní komunikace, rekonstrukce místních komunikací.

60. výzva IROP - Doprava - SC 5.1 (CLLD) pro MAS je OTEVŘENÁ, zveřejněna jsou specifická pravidla, hodnotící kritéria, požadované přílohy atd.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - Revitalizace veřejných prostranství měst a obcí (5 mil. Kč)

 • ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na veřejnou a technickou infrastrukturu a související zelenou infrastrukturu (modrou a zelenou složku) a opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí; 
 • revitalizace, modernizace a zajištění bezpečnosti stávajících veřejných prostranství; 
 • revitalizace a úprava nevyužívaných ploch

73. výzva IROP - Veřejná prostranství - SC 5.1 (CLLD) pro MAS je OTEVŘENÁ, zveřejněna jsou specifická pravidla, hodnotící kritéria, požadované přílohy atd.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 HASIČI - Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V (15 mil. Kč)

 • výstavba a rekonstrukce požárních zbrojnic, pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany, vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích.

61. výzva IROP - Hasiči - SC 5.1 (CLLD) pro MAS je OTEVŘENÁ zde, zveřejněna jsou specifická pravidla, hodnotící kritéria, požadované přílohy atd.)

Výzva MAS Podchlumí č. 1 - IROP - Hasiči I. je otevřena od 16.10.2023 - 16.1.2024.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 VZDĚLÁVÁNÍ (MŠ 6 mil. Kč, ZŠ 14,5 mil. Kč)

Infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny 
 • navýšení kapacit v MŠ v území působnosti MAS; 
 • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, s ohledem na zajištění hygienických požadavků v MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí;
 • o navyšování kapacit a vznik nových zařízení péče o děti typu dětské skupiny. 
Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol
 • vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi; 
 • vnitřní konektivita škol; 
 • školní družiny a školní kluby; 
 • učebny neúplných škol; 
 • doprovodná část projektu: budování a modernizace zázemí 

48. výzva IROP - Vzdělávání - SC 5.1 (CLLD) pro MAS je OTEVŘENÁ, zveřejněna jsou specifická pravidla, hodnotící kritéria, požadované přílohy atd.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 SOCIÁLNÍ SLUŽBY (5 mil. Kč)

 • infrastruktura sociálních služeb poskytovaných podle zákona o sociálních službách. 

49. výzva IROP - Sociální služby - SC 5.1 (CLLD) pro MAS je OTEVŘENÁ, zveřejněna jsou specifická pravidla, hodnotící kritéria, požadované přílohy atd.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 KULTURA (kulturní památky 0,5 mil. Kč, knihovny 6 mil. Kč)

Revitalizace kulturních památek 
 • revitalizace kulturních památek, expozice, depozitáře, technické zázemí, návštěvnická centra, edukační centra, restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování, evidence a dokumentace mobiliárních fondů; 
 • doprovodná část projektu: parkoviště u památek
Rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven 
 • výstavba, rekonstrukce knihoven, návštěvnické a technické zázemí, zařízení pro digitalizaci a aplikační software, technické vybavení knihoven.

70. výzva IROP - Kultura - SC 5.1 (CLLD) pro MAS je OTEVŘENÁ, zveřejněna jsou specifická pravidla, hodnotící kritéria, požadované přílohy atd.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 CESTOVNÍ RUCH - Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu (6,5 mil. Kč)

 • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury CR (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů);
 • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení; 
 • propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí; 
 • rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center; 
 • veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu; 
 • parkoviště u atraktivit CR. 

86. výzva IROP - Cestovní ruch - SC 5.1 (CLLD) pro MAS je OTEVŘENÁ, zveřejněna jsou specifická pravidla, hodnotící kritéria, požadované přílohy atd.)