Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice III

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023091

realizace: 11/2022 - 11/2023

Cílem projektu MAP III je prohlubování a podpora spolupráce v oblasti plánování a sdílení aktivit vedoucích ke zlepšení kvality vzdělávání na mateřských a základních školách v území ORP Hořice. Aby došlo k systémovému uchopení vzdělávání, bude důraz kladen především na podporu a prohlubování vzájemné spolupráce všech aktérů a organizací zaměřených na formální i neformální vzdělávání dětí a žáků nejen v oblasti rozvoje gramotností a klíčových kompetencí, ale i s přihlédnutím na inkluzi.

Jedná se projekt zaměřený primárně na vzdělávání. Jde o projekt tzv. měkký, nikoliv investiční, ale zaměřený na „nehmatatelné“ vztahy a spolupráci zejména mezi školami a všemi aktéry, kteří mají ke vzdělávání blízko. Na našem území se jedná o školy základní, mateřské i umělecké, organizace neformálního a zájmového vzdělávání, zřizovatele škol, děti, žáky i rodiče a širokou veřejnost. 

Projektu MAP pro ORP Hořice III, který začal svou realizaci v listopadu 2022, předcházel čtyřletý projekt MAP II (11/2018 -10/2022) a projekt analyzující území v jeho potřebách a zájmech -  MAP I (2/2016 - 12/2017)

Cíle MAP 

Hlavním cílem projektu MAP III je budování a posilování udržitelného partnerství aktérů ve vzdělávání, které povede k plnohodnotnému naplňování složek KLIMA. Pracovní skupiny, respektive jejich členové, budou prostředníky/zdrojem informací mezi projektem a školami. 

Projekt MAP III tak získá informace především v klíčových oblastech vzdělávání jako jsou čtenářská a matematická gramotnost, rovné příležitosti ke vzdělávání atd. Získané informace, definované problémy či potřeby škol budou prostřednictvím projektu MAP III uchopeny a zpracovány tak, aby vedly co možná nejefektivněji k naplnění hlavních cílů.
Realizační tým MAP III bude aktivně vyhledávat i prostřednictvím PS experty daných témat a zapojovat je do činností pracovních skupin. Především ředitelům a pedagogickým pracovníkům, rodičům dětí a žáků bude poskytován prostor pro sdílení a výměnu zkušeností. To povede k upevnění vzájemné spolupráce a zároveň se tím zvýší i kvalita vzdělávání v mateřských a základních školách na území ORP Hořice.
Důležitým cílem projektu MAP III bude realizace evaluace Místního akčního plánování za celou dobu trvání projektů MAP v území ORP Hořice. Do tohoto evaluačního šetření budou zapojeny všechny cílové skupiny projektu.
Cílem projektu bude hledání řešení k automatizovanému přenosu informací směrem k vedení škol a školských zařízení. Cílem je vytvoření takových podmínek spolupráce, díky kterým bude projekt školám platným a vyhledávaným partnerem.

Realizátor projektu

Jsme realizátory projektu, který chce přinést území nejen zajímavá témata přednášek a seminářů pro osvětu veřejnosti, pedagogů a vedení škol. Chceme pomoci vzájemné spolupráci škol, otevřít se více propojení se školami středními, které mají co nabídnout. Chceme hledat cesty k podpoře pedagogů i nepedagogických pracovníků v dalším profesním rozvoji tak, aby jejich následné působení na děti a žáky bylo ještě více efektivní. Zaměříme se i na vzájemné učení a výměnu zkušeností z oblasti rozvoje potenciálu jednotlivých dětí a žáků ve školách.

Realizátorem projektu MAP III je Místní Akční Skupina (MAS) Podchlumí, z.s. se sídlem v Holovousích. Projekt je financován z OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) – finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Více informací o projektu a jeho aktivitách naleznete na webu MAP Hořice.