Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II

reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009095

realizace: 11/2018 - 10/2022

Jedná se projekt zaměřený primárně na vzdělávání. Jde o projekt tzv. měkký, nikoliv investiční, ale zaměřený na „nehmatatelné“ vztahy a spolupráci zejména mezi školami a všemi aktéry, kteří mají ke vzdělávání blízko. Na našem území se jedná o školy základní, mateřské i umělecké, organizace neformálního a zájmového vzdělávání, zřizovatele škol, děti, žáky i rodiče a širokou veřejnost. Současnému projektu – MAP II, který začal svou realizaci v listopadu 2018 a potrvá po dobu čtyř let, tedy do října roku 2022, předcházel časově kratší projekt analyzující území v jeho potřebách a zájmech – MAP I, který ukončil realizaci v prosinci 2017. 

Cíle MAP 

Co nás v tomto projektu Místní akční plán (MAP) vzdělávání pro ORP Hořice II čeká? Po celou dobu realizace budou aktivní pracovní skupiny, jejichž členy tvoří nadšení učitelé a odborníci na témata jako je čtenářská a matematická gramotnost, rovné příležitosti ke vzdělávání nebo třeba místně zakotvené učení. V posledně jmenované pod vedením místních lídrů a zapálených pedagogů vzniká regionální učebnice, která bude navazovat svým obsahem na školní látku základních škol v oblastech jako je zeměpis, přírodopis, dějepis, společenské vědy apod. Čtenářská a matematická gramotnost se zaměří na hledání nových cest k osvětě, jiných způsobů, jak zaujmout děti v klíčových předmětech a zatraktivnění výuky obou oblastí. Rovné příležitosti ve vzdělávání se věnují mapování dětí a žáků s potřebami podpůrných opatření, přijímání ke vzdělávání nebo například připravenost škol na přijetí dětí se specifickými vzdělávacími potřebami.

Realizátor projektu

Jsme realizátory projektu, který chce přinést území nejen zajímavá témata přednášek a seminářů pro osvětu veřejnosti, pedagogů a vedení škol. Chceme pomoci vzájemné spolupráci škol, otevřít se více propojení se školami středními, které mají co nabídnout. Chceme hledat cesty k podpoře pedagogů i nepedagogických pracovníků v dalším profesním rozvoji tak, aby jejich následné působení na děti a žáky bylo ještě více efektivní. Zaměříme se i na vzájemné učení a výměnu zkušeností z oblasti rozvoje potenciálu jednotlivých dětí a žáků ve školách.

Realizátorem projektu MAP II je Místní Akční Skupina (MAS) Podchlumí, z.s. se sídlem v Holovousích. Projekt je financován z OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) – finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Více informací o projektu a jeho aktivitách naleznete na webu MAP Hořice.