Strategický plán Společná zemědělská politika (SP SZP)


Dne 22.4.2024 bude vyhlášena 1. Výzva MAS Podchlumí, zs. pro PR SZP. 
Termín příjmu žádostí od: 29.4.2024
Termín příjmu žádostí do: 31.5.2024
Termín finálního podání na RO SZIF: 15.7.2024

S projektovým manažerem - Ing. Petrou Barešovou (e-mail: baresova@podchlumi.cz, tel.: 724 164 673) můžete konzultovat své projektové záměry.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V období 2014-20 jste operační program mohli znát pod názvem Program rozvoje venkova (PRV).

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

 • FICHE 4 - Podnikání malých a středních podniků
  Zahrnuje podniká malých a středních podniků a zahrnuje výdaje, které se týkají zemědělského, lesnického i nezemědělského podnikání, včetně zpracování produktů a jejich uvádění na trh, a je určena zejména na investice do staveb, strojů, technologií a vybavení pro založení a rozvoj podnikatelských činností. 

  Podpora v rámci této Fiche může zahrnovat tyto aktivity: 
  a) Zemědělské podnikání
  b) Zpracování a uvádění na trh produktů

  Výše dotace: 50 %. 
 • Alokace: 4 000 000 Kč (v rámci 1. výzvy MAS)
 • FICHE 5 - Základní služby a obnova obcí   
  Podporovány budou výdaje na vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné infrastruktury na venkově. 

  Podpora v rámci této Fiche může zahrnovat tyto aktivity: 
  a) Kulturní, spolková a společ. zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven.
  b) Drobná infrastruktura a základní služby (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů, komunální technika včetně zázemí).
  d) Školská zařízení (zařízení školního stravování, školní sportoviště/tělocvičny a venkovní prostory). 

  Výše dotace: 70 %. 
  Alokace: 3 000 000 Kč (v rámci 1. výzvy MAS) 

Výzva a její přílohy

Znění Výzvy č. 1 MAS Podchlumí SZP
Schválení Výzvy č. 1 SZIFem
Příloha č. 1 - Seznam žádostí č. 15/000/00000/452/000063
Příloha č. 2 - Počet obyvatel dle ČSÚ k 1.1.2023

Přílohy ke stažení: 

- Pravidla - Intervence 52.77 - LEADER
Specifikace Fiche 4 - Podnikání malých a středních podniků 
- Instruktážní list_Fiche 4_verze 2
- Specifikace Fiche 5 - Základní služby a obnova obcí 
- Instruktážní list_Fiche 5_verze 2
- Způsob výběru projektů na MAS
- Seznam příloh pro 1. výzvu MAS - předkládané na MAS a RO SZIF
- Příručka pro zadávání veřejných zakázek
- Příručka pro publicitu  
Metodika ke střetu zájmu 
Postup pro žadatele na podávání Žádosti o dotaci_(Intervence 52.77 LEADER)
- Návod na zřízení účtu v Portálu farmáře


Pozvánka na seminář k 1. výzvě SZP MAS Podchlumí - Fiche 4 a Fiche 5_ dne 9.5.2024 od 9hod a od 16 hod. v Holovousích 
Pozvánka na seminář k 1. výzvě SZP MAS Podchlumí - Fiche 4 a Fiche 5 _dne 7.5.2024 od 9hod. v Holovousích 
Pozvánka na seminář k 1. výzvě SZP MAS Podchlumí - Fiche 4 - Podnikání malých a středních podniků_28.3.2024 od 9 hod a 14 hod.
Pozvánka na seminář k 1. výzvě SZP MAS Podchlumí - Fiche 5 - Základní služby a obnova obcí_dne 28.3.2024 od 16hod.

Výzva MAS Podchlumí, z.s. na webu SZIF  
Kompletní přehled METODIKY na webu SZIF