Uplatňování principu LEADER v KHK

Místní akční skupiny z Královéhradeckého kraje společně realizují projekt spolupráce s názvem Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji. Účelem projektu je posílit spolupráci MAS mezi sebou a předávání správné praxe. V rámci projektu vznikne doporučující metodika se soupisem praktických příkladů, inspirativních řešení a doporučení.

Na realizaci byla stanovena Koordinační pracovní skupina (KPS), která se skládá ze 14 zástupců účastnících se MAS.

Zápisy z pracovních jednání, metodika Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji (výstup projektu) i její prezentace na závěrečné konferenci k projektu v Choceradech, jsou ke stažení pod článkem.

Seznam partnerů projektu Seznam zúčastněných MAS a členů KPS projektu „Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji“

 1. Společná CIDLINA, z.s. 26662779 Jana Bitnerová bitnerova@spolecnacidlina.cz, tel. 739 065 778
 2. POHODA venkova, z.s. 27005577 Tomáš Vidlák manager.pohoda@val.cz, tel. 604 535 956
 3. MAS Mezi Úpou a Metují 27013391 Zdeňka Hovorková zdenavysokov@seznam.cz, tel. 491 490 038, 606 636 640
 4. Hradecký venkov o.p.s 27517730 Jana Rejlová rejlovajana@seznam.cz, tel. 731 516 980
 5. Místní akční skupina Krkonoše, o.s. 27005844 Erika Kováčiková kovacikova@mas-krkonose.cz, tel. 608 520 063
 6. Místní akční skupina Království-Jestřebí hory, o.p.s. 27511227 Jana Balcar balcar@kjh.cz, tel. 725 632 629
 7. MAS Brána do Českého ráje 27045757 Jaroslava Nekavasilová masbcr@seznam.cz, tel. 724 359 868
 8. Otevřené zahrady Jičínska, z. s. 27017346 Kamila Kabelková otevrenezahrady@seznam.cz, tel. 602 420 396
 9. MAS Královédvorsko, z.s. 01365525 Lenka Křížová Krizova.lenka@maskd.cz, tel. 739 243 465
 10. Sdružení SPLAV, z.s. 26983389 Kateřina Holmová katerina@sdruzenisplav.cz, tel. 732 578 889
 11. NAD ORLICÍ, o.p.s. 27513823 Petr Kulíšek Petr.kulisek@nadorlici.cz, tel. 604 201 113
 12. Podchlumí o.s. 27015947 Kateřina Burianová mas@podchlumi.cz, tel. 777 854 526
 13. MAS Broumovsko + 27006808 Pavlína Machková mas@broumovsko.cz, tel. 604 228 006
 14. MAS Stolové Hory, o.s. 22741453 Jiří Škop skop@meu-police.cz¨, tel. 491 541 119

Soubory ke stažení

Do roku 2006 byl LEADER jednou ze čtyř iniciativ Evropské unie. Na tuto iniciativu od roku 2007 navazuje přístup LEADER (jako 4. osa Programu rozvoje venkova ČR 2007–2013). Zkratka LEADER pochází z francouzského spojení „Liaison Entrée Actions de Développement de Économie Rurale a znamená Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova“. Hlavním smyslem je vyzkoušet nové přístupy a nové metody a na základě získaných zkušeností následně upravit či obohatit hlavní nástroje politiky.

Pro přístup LEADER podle Nařízením Rady 1698/2005 (ze dne 20. září 2005) o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV – EAFRD) jsou typické následující prvky (hlavní charakteristické znaky přístupu LEADER):

 • Je nástrojem, který iniciuje rozvojové aktivity odzdola nahoru (endogenní prvek, kdy je „přístup zdola spojený s tím, že rozhodovací pravomoc týkající se vypracování a provádění strategií místního rozvoje náleží místním akčním skupinám“).
 • Podporuje realizaci vysoce kvalitních strategií s multidisciplinárními a interdisciplinárními východisky vedoucími k udržitelnému rozvoji venkovských oblastí (integrativní prvek, kdy existuje „víceodvětvové navrhování a provádění strategie založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství“).
 • Zvažuje dlouhodobé a udržitelné potenciály venkovských oblastí (udržitelný prvek, protože LEADER je typický „strategiemi místního rozvoje podle jednotlivých oblastí, určenými pro řádně vymezená subregionální venkovská území“, kdy se u těchto strategií předpokládá, že budou ekonomicky ziskové, sociálně akceptovatelné a příznivé k životnímu prostředí, tj. naplní tři pilíře trvalé udržitelnosti);
 • Zdůrazňuje více než jiné programy a přístupy v EU roli sociálních sítí (síťový přístup), které usnadňují výměnu zkušeností, znalostí a inovací, proto obohacuje různorodé zúčastněné aktéry, pomáhá jim získávat dovednosti spolupracovat a utvářet místní partnerství (sociální prvek spojený s nehmotnými formami kapitálu, kdy vzniká „partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni – MAS“, dochází k „uplatňování inovačních přístupů“, „provádění projektů spolupráce“ a „vytváření sítí místních partnerství“.

Příjemci podpory 

Příjemci podpory z LEADERU jsou tzv. místní akční skupiny (MAS) vytvořené na principu partnerství veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru daného regionu. Konečným příjemcem podpory mohou být fyzické nebo právnické osoby, obce, svazky obcí, neziskové organizace, podnikatelské subjekty za podmínky, že působí v území, pro které je strategie připravena. MAS musí zpracovat rozvojovou strategii regionu a poté jsou vybrané nejlépe zpracované strategie, které získají podporu. Vybrané MAS poté vyhlásí výzvu k předkládání projektových záměrů v rámci svých strategií a vyberou ty, které doporučí k podpoře. Rozhodování o výběru samotných projektů probíhá decentralizovaně přímo v regionech – místních akčních skupinách.