Strategie CLLD 2021+ k veřejnému připomínkování

Vážení obyvatelé v území MAS Podchlumí,

dokončili jsme návrh Koncepční části SCLLD 2021-2027. Závěry z analytické části strategie, připomínky veřejnosti i aktérů napříč sektory v území, to vše vedlo k definování cílů a opatření koncepční části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podchlumí na období 2021–2027.

Jako znalce našeho regionu bychom Vás chtěli požádat o prostudování tohoto dokumentu a případně o jeho připomínkování. Své připomínky, prosím zasílejte na email burianova@podchlumi.cz. Pro zaznamenání připomínek prosím využijte připomínkovací formulář. Ukončení připomínkování 9. srpna 2021.

Související dokumenty

Ná následujícím odkazu najdete pracovní verzi návrhu koncepční části strategie: