Akční plán pro programový rámec OPZ+

V červenci 2022 završila dvouletá příprava na přípravu akčního plánu pro programový rámec Operačního programu zaměstnanost+. Jediným možným žadatelem jsou MAS a projekt má obsáhnout všechna potřebná témata v sociální / komunitní oblasti v území, avšak mimo zákon o sociálních službách. 

Příprava akčního plánu SCLLD pro programový rámec OPZ+ (dále jen “AP PR OPZ+") začala již v roce 2021 během příprav koncepční části SCLLD (dále jen “KČ SCLLD21+). Tak, jak byly analytickými pracemi definovány problémy, potřeby a cíle území, se krystalizovaly možné aktivity v AP PR OPZ+. Do tvorby KČ SCLLD byly zapojovány obce, neziskové organizace, členové Valné hromady MAS, veřejnost a další aktéři. Během komunitního projednávání KČ SCLLD21+ v území i v mikroregionu byly přijímány připomínky a projektové záměry všech sektorů a byly zapracovány. Ze sektoru sociálního jsme průběžně jednali se sociálním odborem MěÚ Hořice (paralelně vznikal i záměr na tvorbu plánu sociálních služeb pro celé ORP Hořice, a také záměr na rekonstrukci městské budovy pro fungování nových sociálních a podobných služeb). Jednali jsme s jednotlivými poskytovateli soc. služeb na Hořicku, se soc. odborem krajského úřadu i náměstkyní hejtmana pro KHK v oblasti sociální, i se starosty obcí. Cílem bylo zkoordinovat se s těmito subjekty které aktivity můžeme v rámci AP PR OPZ+ zajistit a nejsou v území pokryté.

Při modelování aktivit projektu jsme oslovovali také aktéry v sociální sféře v území. Stručné záznamy z těchto setkání naleznete zde.

Akční plán OPZ+ a Žádost o podporu akčního plánu OPZ+ k datu podání 27.7.2022.